Навчальні дисципліни та програми

Наукові дослідження на кафедрі безпеки життєдіяльності проводяться за дербюджетною темою «Безпека життєдіяльності людини на виробництві і в побуті» - керівник теми к.т.н., доц. Фесенко О.О. за наступними напрямками:

1. Наукові основи сталого розвитку техносфери.

2. Наукові основи створення безпечних технологічних і технічних систем у харчовій промисловості.

3. Громадянськість, як психологічна умова особистісно - професійної ефективності майбутніх керівників виробництв.

4. Наукові основи створення безпечних технологічних і технічних систем у техніці кондиціонування повітря.


БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» займає провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», оскільки є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо і дозволяє випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків.

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Типова навчальна програма дисципліни «Основи охорони праці» передбачає вивчення загальних питань охорони праці з урахуванням особливостей підготовки бакалаврів за відповідними напрямами підготовки та майбутньої професійної діяльності випускників.

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Типова навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці», а також окремі питання охорони праці в дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Освоївши програму навчальної дисципліни «Цивільний захист» магістри у відповідних напрямах підготовки, здатні вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог цивільного захисту та володіють професійними компетенціями для забезпечення реалізації завдань з питань моделювання сценаріїв виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій, прогнозування наслідків їхнього впливу на адміністративні територіальні одиниці, об’єкти господарювання та населення, що мешкає поблизу, відповідно до профілю підготовки вищого навчального закладу.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних ситуацій, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

На кафедрі викладаються дисципліни

Для бакалаврів - Дисципліна «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»

2 змістовні модулі:

Модуль 1 «Безпека життєдіяльності» - 3 лекції, 5 практичних робіт, самостійна робота.

Модуль 2 «Основи охорони праці» - 7 лекцій, 5 лабораторних робіт, самостійна робота.

Для магістрів – Дисципліна «Охорона праці та цивільний захист в галузі».

2 змістовні модулі:

Модуль 1 «Охорона праці в галузі» - 4 лекції, 3 лабораторні роботи, самостійна робота.

Модуль 2 «Цивільний захист» - 3 лекції, 3 лабораторні роботи, самостійна робота.

​ Навчальна Програма обов’язкової навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності та основи охорони праці Для усіх напрямів підготовки Ступінь вищої освіти - бакалавр

Предметом вивчення навчальної дисципліни є

1) питання ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їхні негативні наслідки;

2) загальні питання охорони праці з урахуванням особливостей підготовки бакалаврів за відповідними напрямами підготовки та майбутньої професійної діяльності випускників.

Міждисциплінарні зв’язки: Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: Змістовий модуль

1. Безпека життєдіяльності Змістовий модуль

2. Основи охорони праці

​ Мета та завдання навчальної дисципліни Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» є:

Модуль 1 - Безпека життєдіяльності Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Модуль 2 – Основи охорони праці Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах, формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» є:

Модуль 1 - Безпека життєдіяльності Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Модуль 2 – Основи охорони праці Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

Модуль 1 - Безпека життєдіяльності знати:

- сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності;

- законодавчі та нормативні документи з безпеки життєдіяльності;

- концепції організації безпеки життєдіяльності у державі;

- заходи і засоби надання домедичної допомоги собі та постраждалим від нещасного випадку та аварії на виробництві.

вміти :

- орієнтуватися в основних методах оцінки ризику виникнення надзвичайних ситуацій і системах забезпечення техногенної безпеки;

- надавати домедичну допомогу собі та постраждалим від нещасного випадку та аварії на виробництві;

- організовувати вирішення питань безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Модуль 2 – Основи охорони праці знати:

- сучасні проблеми і головні завдання охорони праці;

- законодавчі та нормативні документи з охорони праці;

- обов’язки і відповідальність роботодавців підприємств (організацій) за додержанням вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці для забезпечення здорових і безпечних умов праці;

- методи і засоби забезпечення нормативних значень параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів (в галузі діяльності). вміти :

- організовувати вирішення питань охорони праці на виробництві (в організації);

- впроваджувати безпечні технології, вибирати оптимальні умови і режими праці, проектувати та організовувати робочі місця на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці;

- обґрунтовувати вибір безпечних режимів, параметрів, виробничих процесів (в галузі діяльності).

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити ECTS.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності

Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.

Тема 2. Природні та техногенні небезпеки, їх характер та наслідки

Тема 3 Правове забезпечення безпеки життєдіяльності на виробництві та у побуті

Змістовий модуль 2. Основи охорони праці

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці/

Тема 2. Повітря робочої зони

Тема 3. Освітлення виробничих приміщень

Тема 4. Виробнича вібрація і шум

Тема 5. Безпека технологічного обладнання та процесів

Тема 6. Електробезпека

Тема 7. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах

Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит або дифзалік Засоби діагностики успішності навчання – тести, опитування

​ Навчальна Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист в галузі» Для усіх галузей знань і спеціальностей Ступінь вищої освіти - магістр

Предметом вивчення навчальної дисципліни є:

1) актуальні питання охорони праці для галузей харчової промисловості з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу;

2) ідентифікація, дослідження умов виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на об’єкті господарювання відповідно до професійних обов’язків. Міждисциплінарні зв’язки: Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Охорона праці в галузі.

Змістовий модуль 2. Цивільний захист.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист в галузі» є:

Модуль 1 - Охорона праці в галузі

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Модуль 2 - Цивільний захист

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Охорона праці та цивільний захист в галузі» є:

Модуль 1 - Охорона праці в галузі Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

Модуль 2 - Цивільний захист

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій (НС), побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Модуль 1 - Охорона праці в галузі знати:

- положення законодавчих та нормативно-правових вітчизняних і закордонних актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;

- обов’язки власника щодо створення і забезпечення функціонування системи управління охороною праці підприємства;

- порядок розслідування нещасних випадків та професійних захворювань на робочих місцях;

- причини пожеж на об’єктах харчової промисловості, заходи і засоби їх попередження.

вміти:

- розробляти і впроваджувати безпечні технології, обирати оптимальні умови і режими праці;

- проводити розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

- розробляти та проводити заходи щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві.

- впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці;

- проводити навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Модуль 2 - Цивільний захист знати:

- завдання та організаційну структуру цивільного захисту України;

- характеристику осередків зараження і ураження, які виникають в умовах мирного та воєнного часу;

- засоби і заходи захисту людей від вражаючих факторів при аваріях, катастрофах, стихійних лихах, пожежах тощо;

- основи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження;

- основи стійкості роботи об’єктів господарювання при НС. вміти:

- прогнозувати можливість виникнення та масштаби НС;

- оцінювати радіаційну, хімічну, пожежо-вибухонебезпечну обстановку, яка може виникнути внаслідок НС природного та техногенного характеру;

- оцінювати стійкість елементів об’єктів господарювання в НС і визначати необхідні заходи щодо її підвищення;

- взаємодіяти з відповідними державними органами з метою забезпечення зовнішнього захисту.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1. Охорона праці в галузі

Тема 1. Міжнародні норми та законодавча база в галузі охорони праці.

Тема 2. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці.

Тема 3. Система управління охороною праці в організації.

Тема 4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворю-вань і аварій на виробництві. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

Змістовий модуль 2. Цивільний захист

Тема 1. Цивільний захист в сучасних умовах. Моніторинг надзвичайних ситуацій та об’єктів підвищеної небезпеки, організація і функціонування системи.

Тема 2. Джерела іонізуючого випромінювання та наслідки їх дії на живі організми. Вплив вражаючих факторів на продовольчу сировину і готову продукцію.

Тема 3. Основні способи захисту населення та підвищення стійкості роботи підприємства в умовах надзвичайних ситуацій.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит або диф.залік

Засоби діагностики успішності навчання - тести, опитування.

Партнери і ресурси

pix pix pix pix pix pix

Довідка

Приймальня ректора: (048) 725-32-84
e-mail: postmaster@onaft.edu.ua

Приймальна комісія:
(048) 712-40-88, (048) 722-80-99, (048) 718-97-09
e-mail: abiturient@onaft.edu.ua

Відділ громадських зв´язків: (048) 712-40-80
e-mail: 7124080@ukr.net

Координаційний центр видання наукової періодики:
e-mail: index@onaft.edu.ua

Контакти

Викладацькі: В-319, В-321, В-314, к.410..
kafedra_bzhd@ukr.net