Історія кафедри

Історія кафедри Безпеки життєдіяльності бере свій початок з 1902 р. У цей час слухачам усіх спеціальностей школи мукомелів читався курс "Техніка безпеки", згодом перероблений у навчальну дисципліну "Охорона праці", що викладалася на кафедрі технологічного устаткування зернових виробництв і охорони праці викладачами І. Р. Дударєвим, Л. С. Солдатенко, В. Ф. Петько, Л. І. Котляром.

У вересні 1984 р. у результаті поділу цієї кафедри була створена кафедра охорони праці. Першим її завідувачем був к.т.н., доцент Анатолій Іванович Харитонов. Період його керівництва - час активного становлення кафедри. На кафедрі працювали сім викладачів, які читали дисципліну «Охорона праці» для студентів усіх спеціальностей інституту. Була створена сучасна, могутня матеріально-технічна, лабораторна і методична база, у тому числі учбово-методичний кабінет з охорони праці. Активна науково-дослідна діяльність А. І. Харитонова в галузі створення автоматизованих систем керування охороною праці завершилась у 1994 р. успішним захистом докторської дисертації на тему: «Моделювання й оцінка стану систем безпеки».

За час керівництва кафедрою А. І. Харитонова активно розвивалася створена ще в 1969 р. з ініціативи д.т.н., проф. О. М. Дзядзіо і к.т.н., доц. М. Я. Симоновича лабораторія промислової акустики. За підсумками її роботи Б. П. Богатирьов, Ю. П.Ткач, В. О. Писларь разробили глушники шуму й одержали на них шість авторських свідоцтв. Глушники неодноразово експонувалися на різних виставках у Києві, Одесі, Москві, Ленінграді, постійно демонструються на діючій виставці науково - технічних розробок академії. Глушник шуму типу ОТИ отримав бронзову нагороду на виставці досягнень народного господарства СРСР, а його модернізований аналог У2-БГШ був прийнятий до серійного виробництва. Результати багаторічних досліджень були узагальнені в монографії «Боротьба із шумом на зернопереробних підприємствах».

Вивчення дисципліни «Цивільна оборона (Цивільний захист)» в ОНАХТ почалося з 1963 р. Великий внесок у її становлення внесли доценти К. Н. Єфімов, А. П. Бондар, А. С. Харитонов, М. П. Константинов, асистент Г. П. Злобін.

У 1992 р. на базі кафедри охорони праці була створена кафедра безпеки життєдіяльності. З 1988 по 2006 р. кафедрою завідував к.т.н., доцент Олексій Азаматович Журбенко. У цей період були підготовлені нові дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Радіоекологія» і «Охорона праці на підприємствах галузі», була проведена велика робота з забезпечення кафедри підручниками, посібниками, учбово-методичною літературою і вимірювальними приладами. До 100-річчю академії був видано навчальний посібник «Радіаційна безпека».

Науково-дослідна робота кафедри проводилася за наступними напрямками: автоматизація функцій обліку й аналізу виробничого травматизму в галузі (регіоні) за допомогою ЕОМ; розробка автоматизованих систем управління охороною праці; зменшення шуму на комбінатах хлібопродуктів і інших промислових підприємств; віброакустичні дослідження й іспити виробничого устаткування.

З 2000 р. на кафедрі почалася зміна поколінь. Прихід молодих учених на кафедру дозволив розширити наукову тематику кафедри наступними напрямами: енерготехнологічне удосконалювання систем низькотемпературного поділу харчових рідин; розробка параметрів термостабилізации консервів з риб Азово-Чорноморського басейну; підвищення динамічної вібробезпеки імпульсних редукторів.

У 2006 – 2015 рр. завідувачем кафедрою БЖД був д.т.н., професор О. А. Нетребський. Він розробив концепцію розвитку кафедри: створення й атестація лабораторій радіологічних вимірів, атестації робочих місць; розвиток учбово-методичного кабінету кафедри; розвиток кадрового потенціалу кафедри, а також нові наукові напрямки: наукові основи розробки і створення безпечних технологічних ефективних технічних систем; наукові основи безпечної діяльності людини на виробництві й у побуті; наукові основи оцінки ризику життя людини в побуті і на виробництві. За матеріалами багаторічних досліджень в області подрібнення зерна А. А. Нетребським була опублікована монографія «Інтенсифікація подрібнення зерна».

З 2013 року до складу кафедри Безпеки життєдіяльності приєдналися секції «Охорони праці» та «Безпеки життєдіяльності і цивільного захисту» Інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С.Мартиновського. В ОТІХП (минула назва інституту) з утворенням факультету Холодильної техніки з 1953 року викладалась дисципліна «Техніка безпеки при експлуатації холодильного устаткування». З 1967 р. з відкриттям факультету кріогенної техніки з`явився курс «Техніка безпеки при експлуатації кріогенного устаткування». В подальшому ці розділи увійшли до дисципліни «Охорона праці», яка була офіційно впроваджена у навчальні програми всіх інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів технічного профілю. Становлення цієї дисципліни, розробка робочих програм, організація лабораторної бази була підпорядкована кафедрі кондиціонування повітря та проводилась при активній участі к.т.н. доцента Комарова Віктора Сергійовича та доцента Глінки Лідії Миколаївні. У 1988 році авторським колективом І.Г.Чумак, В.С.Комарова, В.П.Кочетова опубліковано підручник «Безопасность труда при эксплуатации холодильных установок». Багато розділів з безпеки праці написані доцентом В.С.Комаровим.

З моменту утворення кафедри Безпеки життєдіяльності були захищені дві докторські і три кандидатські дисертації. Під керівництвом викладачів кафедри студентами були створені банки даних: якісний склад трудових ресурсів; і економічні наслідки травматизму і профзахворювань в Україні; використання й утилізація пластикового посуду і пакувальних матеріалів; сучасні соціальні небезпеки: проблеми інформаційного обміну, мобільного зв'язку тощо. Сьогодні для студентів усіх спеціальностей академії на кафедрі БЖД читаються наступні дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Цивільний захист», «Охорона праці в галузі».

Навчання студентів проводиться в чотирьох спеціалізованих аудиторіях, оснащених лабораторними установками, технічними засобами навчання, інформаційними стендами, тренажерами серцево-легеневої реанімації. В аудиторіях по цивільному захисту змонтовані діючі демонстраційні макети сховищ, інформаційні стенди, забезпечені приладами.

Партнери і ресурси

pix pix pix pix pix pix

Довідка

Приймальня ректора: (048) 725-32-84
e-mail: postmaster@onaft.edu.ua

Приймальна комісія:
(048) 712-40-88, (048) 722-80-99, (048) 718-97-09
e-mail: abiturient@onaft.edu.ua

Відділ громадських зв´язків: (048) 712-40-80
e-mail: 7124080@ukr.net

Координаційний центр видання наукової періодики:
e-mail: index@onaft.edu.ua

Контакти

Викладацькі: В-319, В-321, В-314, к.410..
kafedra_bzhd@ukr.net