Навчальні дисципліни та програми

Наукові дослідження на кафедрі безпеки життєдіяльності проводяться за дербюджетною темою «Безпека життєдіяльності людини на виробництві і в побуті» - керівник теми к.т.н., доц. Фесенко О.О. за наступними напрямками:

1. Наукові основи сталого розвитку техносфери.

2. Наукові основи створення безпечних технологічних і технічних систем у харчовій промисловості.

3. Громадянськість, як психологічна умова особистісно - професійної ефективності майбутніх керівників виробництв.

4. Наукові основи створення безпечних технологічних і технічних систем у техніці кондиціонування повітря.

Напрям підготовки/ спеціальність Назви дисципліни Семестр
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Для бакалаврів
6.030601 «Менеджмент»; «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 2, 7
6.030509 «Облік і аудит»; «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 3, 8
6.030504 «Економіка підприємства» «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 4, 7
6.030507 «Маркетинг «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 2, 6
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 3, 7
6.050102 «Комп’ютерна інженерія» «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 3, 7
6.050101 «Комп’ютерні науки» «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 3, 8
6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» «Основи охорони праціт та безпека життєдіяльності» 5, 8
6.050702 «Електромеханіка» «Основи охорони праціт та безпека життєдіяльності» 5, (6)
6.050601 «Теплоенергетика» «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 4, 6
6.050701 «Електротехніка та електротехнології» «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 4, 6
6.050304 «Нафтогазова справа» «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 4, -, 6
6.050503 «Машинобудування» «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 2, 7
6.050502 «Інженерна механіка» «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 2, 7
6.050604 «Енергомашинобудування» «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 4, 6
6.051701 «Харчові технології та інженерія»; «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 3(4), 6
6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 4
6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво» «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 4, 7
6.140101 «Готельно-ресторанна справа» «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 2, 7
6.140103 «Туризм» «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» 2, 7
Для спеціалістів(магістрів)
8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»; 8.03060107 «Логістика» та напряму підготовки бакалаврів; 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» «Охорона праці та цивільний захист в галузі», «Охорона праці та цивільний захист в галузі» 9
8.03050701 «Маркетинг» «Охорона праці та цивільний захист в галузі», «Охорона праці та цивільний захист в галузі» 9
7.03051001«Товарознавство і комерційна діяльність»;, 7.03051002«Товарознавство та експертиза в митній справі» «Охорона праці та цивільний захист в галузі», «Охорона праці та цивільний захист в галузі» 9
8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» «Охорона праці та цивільний захист в галузі», «Охорона праці та цивільний захист в галузі» 10
7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»;7.04010602, «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галуззю - харчова промисловість)»; 7.04010603 «Екологічна безпека»; 7.04010604 «Екологічний контроль і аудит»; «Охорона праці та цивільний захист в галузі» 9
7.05010101, 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)»; 7.05010102, 8.05010102 «Інформаційні технології проектування» та напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»; 7.05010201, 8.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі»; 7.05010203, 8.05010203 «Спеціалізовані комп’ютерні системи» «Охорона праці та цивільний захист в галузі» 9
7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»; 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»; 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» «Охорона праці та цивільний захист в галузі» 9
7.05060101, 8.05060101 «Теплоенергетика»; 7.05060102, 8.05060102 «Теплофізика»; 8.05060105 «Енергетичний менеджмент» та напряму підготовки; 7.05070107, 8.05070107 «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»; 7.05030402, 8.05030402 «Газонафтопроводи та газонафтосховища» «Охорона праці та цивільний захист в галузі» 9
7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв»; 8.05050206 «Машини і технології пакування» та напряму підготовки бакалаврів «Охорона праці та цивільний захист в галузі» 9
7.05060403, 8.05060403 «Холодильні машини і установки»; 7.05060404, 8.05060404 «Кріогенна техніка і технології»; 7.05060405, 8.05060405 «Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка»; 7.05060406, 8.05060406 «Газотурбінні установки і компресорні станції» «Охорона праці та цивільний захист в галузі» 9
7.05170101, 8.05170101 «Технології зберігання і переробки зерна»; 7.05170103, 8.05170103 «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоко-нцентратів»; 7.05170104, 8.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м”яса»; 7.05170105, 8.05170105 «Технології зберігання та переробки водних біоресурсів»; 7.05170106, 8.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства»; 7.05170107, 8.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»; 7.05170108, 8.05170108 «Технології зберігання, консервування та переробки молока»; 7.05170109, 8.05170109 «Технології харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення»; 8.05170110 «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв»; 7.05170112, 8.05170112 «Технології харчування» «Охорона праці та цивільний захист в галузі» 9
7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»; 8.14010301 «Туризмознавство» «Охорона праці та цивільний захист в галузі» 9

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» займає провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», оскільки є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо і дозволяє випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків.

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Типова навчальна програма дисципліни «Основи охорони праці» передбачає вивчення загальних питань охорони праці з урахуванням особливостей підготовки бакалаврів за відповідними напрямами підготовки та майбутньої професійної діяльності випускників.

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Типова навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці», а також окремі питання охорони праці в дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Освоївши програму навчальної дисципліни «Цивільний захист» магістри у відповідних напрямах підготовки, здатні вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог цивільного захисту та володіють професійними компетенціями для забезпечення реалізації завдань з питань моделювання сценаріїв виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій, прогнозування наслідків їхнього впливу на адміністративні територіальні одиниці, об’єкти господарювання та населення, що мешкає поблизу, відповідно до профілю підготовки вищого навчального закладу.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних ситуацій, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

Партнери і ресурси

pix pix pix pix pix pix

Довідка

Приймальня ректора: (048) 725-32-84
e-mail: postmaster@onaft.edu.ua

Приймальна комісія:
(048) 712-40-88, (048) 722-80-99, (048) 718-97-09
e-mail: abiturient@onaft.edu.ua

Відділ громадських зв´язків: (048) 712-40-80
e-mail: 7124080@ukr.net

Координаційний центр видання наукової періодики:
e-mail: index@onaft.edu.ua

Контакти

Викладацькі: В-319, В-321, В-314, к.410..
kafedra_bzhd@ukr.net